Sök efter:

Avlopp och vatten

Enskilt avlopp 

Fastigheter utanför det kommunala avloppsnätet måste ha
enskild avloppslösning, s.k. enskilt avlopp.

Det är fastighetsägarens skyldighet och ansvar att avloppsanläggningen uppfyller kraven på rening.

  

Tillstånd och ansökan

Enskilt avlopp renar avloppsvatten från ett eller fåtal hushåll, motsvarande
5 – 25 personekvivalenter (pe) och kräver tillstånd från kommunen.

Ansökan ska lämnas in innan ny avloppsanläggning skall installeras eller gammal byggas om. Tillstånden handhas av byggnads- och miljöinspektionen, som ger inledande anvisningar.

Tillståndsansökan (blanketten nås via länken och öppnar i nytt fönster) skall minst innehålla följande uppgifter:
- Kontaktuppgifter
- Föreslagen behandlingsmetod
- Situationsplan i skala 1:500 alternativt 1:000 (Ur situationsplanen bör framgå var fastigheten och avloppsanläggningen är belägna, tillfartsvägen som slamtömningsfordonen kommer att använda, eventuella befintliga och planerade dricksvattenbrunnar samt avloppsanläggningens avstånd till fastighetsgränsen)
- Ritning över anläggningen och arbetsbeskrivning över byggandet av anläggningen
- Redogörelse för skötseln av anläggningen (tillsyn, slamtömning, eventuell kemikaliedosering)

En ny eller ombyggd anläggning skall alltid synas och godkännas av kommunen innan den kan tas i bruk.

Lagstiftning, rening och ansvar

Kraven på avloppslösningar för enskilda hushåll regleras i landskapsförordningen om miljöskydd (ÅFS 130/2008, bilaga 2)

Redan 2014 skärptes reningskraven för alla enskilda avloppslösningar, observera därför:
- en slamavskiljning, t.ex. stenkista eller trekammarbrunn är inte en tillräcklig rening.
- en infiltration eller en markbädd har en begränsad livslängd på 15 - 25 år. Livslängden varierar beroende på bl.a markförhållanden, utformning, skötsel och belastning.
- slamavskiljare skall tömmas tillräckligt ofta, dock minst vartannat år.

Kommunen fungerar som tillsynsmyndighet.

Gemensamt avlopp (för fler än 25 pe)

Om fler än 25 personer (> 5 hushåll) använder avloppsanläggningen görs ansökan hos  Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet, som även utövar tillsynen över dessa.

Läsvärt om avlopp

Ålands landskapsregering har givit ut “Anvisningar för planering av enskilda avloppsanläggningar”. Denna anvisning är bra att bekanta sig med för att bilda sig en uppfattning om vad som krävs och vilka anläggningar
som anses vara godkända.

Mera fakta om avlopp:
Avloppsguiden, Sverige
Finlands miljöcentral

OBS! Åland har egen lagstiftning så det kan finnas skillnader att beakta.

Information om projektet "Kartläggning av enskilda avlopp" finns här.

 

Kommunalt avlopp

Skall ditt hushåll anslutas till kommunalt avlopp? Kontakta då tekniska kansliet.

Vatten

Vattenförsörjningen i Saltvik sköts inte av kommunen, utan av flera olika privata bolag. De största är Andelslaget Bocknäs vatten, tfn 43 586 samt Tjenan Vatten, tfn 48 096 eller 0457 36 13 773.

 

Flera protokoll

Byggnads- och miljöinspektör Erika Gottberg
Tfn 489 016 (må - to)
Mobil 0457 - 54 83 899 (må-to)
E-post: erika.gottberg@saltvik.ax

 

Kommuningenjör Dina Friberg
Tfn 489 040
Mobil 0457 - 34 56 397
E-post: dina.friberg@saltvik.ax