Sök efter:

Bygglov och bygganmälan

Byggnads- och miljönämnden sammanträder i allmänhet en gång varje månad (förutom juli, då inget möte hålls).

Ansökningar om bygglov bör vara inlämnade minst 10 dagar före sammanträdet för att kunna behandlas.

Bygglov

För att få uppföra en byggnad krävs det tillstånd av byggnads- och miljönämnden. Bygglov behövs om du tänker bygga nytt, bygga till eller bygga om. Bygglov behövs även för installation av en ny eldstad och för ändring av byggnads användningsändamål.

Om du bor på ett detaljplanerat område krävs det bygglov för mindre åtgärder än om du bor på ett oplanerat område.

För övriga mindre åtgärder när det gäller byggnation behöver du göra en byggnadsanmälan. Enkla komplementbyggnader, i anslutning till bostadshus är helt undantagna från bygglovs- och bygganmälningsplikt.

En ansökan om bygglov ska (tillsammans med ansökningsblanketten) alltid innehålla:
1. Utredning om besittningsrätten, i första hand lagfartsbevis.  Saknas lagfartsbevis inlämnas legoavtal, köpebrev eller gåvobrev, som visar att sökanden besitter området där byggnaden är avsedd att uppföras.
2. Kopia på byggnadsplan om sådan är uppgjord för området.
3. Situationsplan i skala 1:500 (eventuellt 1:1000) i 2 ex.
4. Plan-, fasad- och skärningsritning i skala 1:100 i 2 ex.
5. Befolkningsregistercentralens blankett RH1 eller för hus med fler bostäder RH2.

Ibland kan ytterligare någon handling behövas för att byggnadslovet ska kunna prövas. Sådana kan t.ex. vara: energiberäkning, anhållan om ansvarig arbetsledare, tillstånd för tomtutfart, förrättningskarta som utvisar servituter, myndighetsutlåtanden och rågrannens samtycke. Kontakta byggnads- och miljöinspektören för att få veta om det behövs tilläggsuppgifter för ditt byggnadslov.

Giltighetstid
Ett beviljat bygglov är i kraft i 3 år efter det att det har kungjorts enligt anslag. Om byggnation inte påbörjats under denna tid förfaller bygglovet och upphör att gälla. Ett beviljat bygglov som har påbörjats är i kraft 5 år. Är byggnationen inte färdig förfaller det och upphör att gälla. Ett bygglov kan dock förlängas, men högst 2 år, genom en ansökan till byggnads- och miljönämnden.

Kommunalt enskilt avloppstillstånd
På områden utanför det kommunala avloppsnätet där behovet av utsläpp av avloppsvatten finns, krävs det att du ansöker om kommunalt enskilt avloppstillstånd. Tillståndet handlar om infiltrering av avloppsvatten som produceras av ett enskilt hushåll. För detta tillstånd prövas lämplig infiltreringsanläggning eller andra anläggningar utifrån sökandens önskemål och förutsättningarna på platsen.

Detaljplan (byggnadsplan)
Detaljplan är ett juridiskt dokument som talar om var och vad du får bygga.

I kommunen finns en rad detaljplaner. I nya detaljplaner är det extra viktigt att följa detaljplanens bestämmelser. Följer du detaljplanens bestämmelser behöver din granne inte tillfrågas. I vissa fall kan mindre avvikelser från detaljplanens bestämmelser tillåtas. Vid mindre avvikelser ges granne möjlighet att yttra sig.

 

Flera protokoll

Byggnads- och miljöinspektör Erika Gottberg
Tfn 489 016 (må - to)
Mobil 0457 - 54 83 899 (må-to)
E-post: erika.gottberg@saltvik.ax

 

Byråsekreterare Ylva Westerberg
Tfn 489 022
E-post: ylva.westerberg@saltvik.ax