Sök efter:

Barnskydd

Vad är barnskydd?

Barnskydd är i praktiken ett skyddsnät för att barn inte ska behöva leva under dåliga uppväxtförhållanden.
Syftet är att garantera barnets rättigheter och att främja barns och ungas välfärd genom att:
- påverka uppväxtmiljön
- stöda vårdnadshavarna i deras uppfostran av barnet
Målet är att ge familjen stöd i barnets egen uppväxtmiljö.

Barnskydd innebär ett samarbete mellan många parter. Dessa är bland andra barnens föräldrar, dagvården, skolan, hemservicen och polisen. Genom bra samarbete kan svårigheter upptäckas tidigt och rätt sorts hjälp ges där det behövs.

När behövs barnskydd?

Orsaker till att barnskydd behövs kan vara att föräldrarna har psykiska problem eller missbrukar. Det kan också handla om motstridigheter inom familjen eller bristande omsorg.
Barnskydd kan också behövas om barnet använder alkohol eller droger, skolkar eller har begått ett brott.

I första hand får familjen hjälp genom stödåtgärder. Dessa kan vara:
- stödsamtal med socialarbetare, fältarbetare
- stödperson eller stödfamilj
- ekonomiskt stöd, t ex till hobbyverksamhet
- stödboende/skyddsboende på Tallbacken
- anpassade åtgärder efter familjens behov
- annan vårdhänsvisning till t ex BUP (barn- och ungdomspsykiatriska mottagningen) eller familjerådgivningen
- hemvård
- familjearbete

Omhändertagande

I svåra situationer kan det bli nödvändigt att omhänderta barnet. Det görs när stödåtgärderna inte räcker till, eller av någon orsak inte kan förverkligas.
Omhändertagande sker alltid i sista hand. Det kan göras även mot föräldrarnas vilja. Barnet som omhändertas placeras i fosterfamilj eller vid en barnskyddsanstalt.

Anmälningsskyldighet

Personal inom social- och hälsovård, skolpersonal, polisväsende och församling är skyldiga att anmäla om de misstänker att ett barn är i behov av barnskydd.
Du som barn kan också själv ta kontakt genom att ringa eller maila vik. socialsekreterare Malin Lundberg, tfn 489 030, så får du hjälp.
Även privatpersoner som föräldrar, släktingar, vänner och grannar kan ta kontakt med socialkansliet.

Om du känner dig tveksam till att göra en anmälan är du välkommen att rådgöra med socialkansliet utan att namnge familjen.

Socialkansliet är skyldigt att undersöka varje anmälan. Barnets bästa ska alltid prioriteras och barnet har rätt att komma till tals.

Anmälningsblanketter:
Barnskyddsanmälan: Barnskyddsanmälan
Barnskyddsanmälan för anmälningspliktiga: Barnskyddsanmälan - anmälningspliktiga
Begäran om bedömning: Begäran om bedömning av barnskyddsbehovet

Nyttiga länkar:
Rädda Barnen: http://www.raddabarnen.ax/
Fältarna: http://www.mariehamn.ax/omsorg-stod/barn-ungdom-och-familj/faltarna/

 

T.f socialsekreterare Malin Lundberg
Telefontid: mån-fre 09.00-10.30
Tfn 489 030
Mobil 040 - 526 38 47
Fax 489 011
E-post: malin.lundberg@saltvik.ax