Sök efter:

Underhållsstöd för barn

Sedan den 1 april 2009 har FPA övertagit behandlingen av underhållsstöd från kommunerna. Kontakta därför FPA i dessa ärenden.


Underhållstöd kan beviljas i följande fall:
- om en förälder som är underhållsskyldig inte betalat underhållsbidrag
- om faderskap inte har fastställts
- om underhållsbidraget fastställts till ett lågt belopp p.g.a. underhållsskyldigs sjukdom, bristande arbetsförmåga eller annan försörjningsskyldighet

Ansökan om underhållsstöd lämnar du in till FPA. Tillsammans med ansökan skall du också lämna in avtal om underhåll eller domstolsutslag i original. Även en utredning över underhållsbidragsskulden skall lämnas in.

När underhållsstöd betalas ut flyttas indrivningen av underhållsbidraget till FPA.

Avskrivning av underhållsbidragsskuld

Om du som underhållsskyldig inte kan betala underhållsbidrag p.g.a. arbetslöshet, sjukdom eller studier kan du ansöka hos FPA om avskrivning av underhållsbidragsskulden.

Underhållsbidrag

Vid skilsmässa eller separation bör ett avtal om underhållsbidrag göras upp. Underhållsbidrag skall betalas av den förälder som inte har barnet boende hos sig.

Faktorer som inverkar på underhållsbidragets belopp är antalet minderåriga barn, umgänget, barnets individuella behov och vardera förälders inkomst. Om föräldrarna är överens görs avtalet upp tillsammans med socialsekreteraren. I annat fall avgörs underhållsbidragets storlek av domstol.

INDEXJUSTERING AV BELOPPET PÅ UNDERHÅLLSBIDRAG
Beloppet på underhållsbidrag höjs med 0,47 % fr.o.m 01.01.2017. Höjningen omfattar samtliga gällande avtal om underhållsbidrag som ingåtts med stöd av lagen om underhåll för barn oberoende av datum då de fastställts. Den underhållsskyldige ansvarar själv för att justera beloppet på underhållsbidraget enligt den angivna procenten.

TABELL ÖVER SAMTLIGA INDEXFÖRHÖJNINGAR SOM VARIT SEDAN 1995

Förhöjning fr.o.m.

Förhöjnings-%

Gäller underhållsbidrag

1.1.1995

5 %

fastställda före 1.1.1993

1.1.2000

5 %

fastställda före 1.1.1995

1.1.2002

5 %

fastställda före 1.1.2000

1.1.2007

5 %

fastställda före 1.1.2002

1.1.2009

5 %

fastställda före 1.1.2007

1.1.2010

2,297 %

alla avtal

1.1.2011

2,38 %

alla avtal

1.1.2012

3,57 %

alla avtal

1.1.2013

2,63 %

alla avtal

1.1.2014

1,17 %

alla avtal

1.1.2015

1,0 %

alla avtal

1.1.2016

-0,26 %

alla avtal

1.1.2017

 0,47 %

 alla avtal